Обща информация

Posted in Осоговска планина

 Осоговската планина е най-северно разположената и най-висока планина от Осоговско- Беласишката планинска група от Рило-Родопския масив. Отстои на 85 км от София. На север граничи с Кюстендилската и Каменишката котловина, на запад се ограничава от Овче поле, на юг - от долините на река Брегалница и река Речица, на изток достига долините на река Елешница и река Струма.
Осогово попада в границите на Република България и Република Македония - около % от площта и се намира на територията на Македония и само около У е на територията на Република България. Тя е петата по височина планина в България след Рила, Пирин, Стара планина и Витоша.

 

Най-високият и връх е Руен - 2251 метра над морското равнище. Той се намира в българската част на планината и е сред 100-те национални туристически обекта. При ясно време от върха се разкривакрасива панорама - на север могат да бъдат наблюдавани очертанията на Западна Стара планина, на североизток изпъкват планините Конявска, Люлин, Верила и Витоша, на изток - билата на Рила,а на югоизток е величественият Пирин. Други по-високи върхове в Осоговската планина са Мали Руен - 2229 м, Шапка - 2188 м, Човека - 2047 м. Най-високият връх от планината на територията на Македония е Царев връх 2085 м над морското равнище.
Климатът в Осоговската планина варира от преходно-континентален в по-ниските части до планински в местата с височина над 1200 м. За високите части са характерни лютите зими, дебелата снежна покривка и обилните валежи. По северните склонове на планината има и лавиноопасни райони.
Осогово е важен хидрографски възел. От централната и част извират множество реки, като по-важните от тях са Бистрица, Елешница, Новоселска, които са и притоци на р. Струма. Реките Бистрица и Елешница извират непосредствено под връх Руен.

 В подножието на планината са разположени две общини - Кюстендилска, с главен административен център град Кюстендил, и Невестинска - с главен административен център село Невестино.
Община Кюстендил има население от 60 681 души, които живеят в72 населени места. Граничи със Сърбия и Македония, както и с общините Трекляно, Невестино, Бобов дол, Земен и Радомир. В района на планината са селата Богослов, Вратца, Грамаждано, Гърляно, Гюешево, Жиленци, Каменичка Скакавица, Ново село, Преколница, Раненци, Савойски,Сажденик, Слокощица и Цървена ябълка.
Административен, стопански и културен център на общината е град Кюстендил.

 

 

Едно от природните богатства, характерни за града, са минералните извори. Легенди, оброчни плочи и паметници дават сведения, че минералната вода е извирала на повърхността на земята още от преди повече от 25 века, което е причината за зараждането на поселищен живот на територията му. В миналото градът е бил известен с имената Пауталия и Велбъжд.

 Общият брой на населението на община Невестино е 3312 души, разпределено в 23 населени места. Селата, които са част от община Невестино и същевременно са в пределите на Осоговска планина, са:Ветрен, Раково, Чеканец, Църварица, Илия, Тишаново, Страдалово, Смоличино, Ваксево, Пелатиково, Длъхчево Събляр, Рашка Гращица, Згурово, Кадровица, Еремия и Друмохар.
Невестинският район има богато културноисторическо наследство с паметници от най- дълбока древност.В района на село Ваксево е регистрирано и проучено праисторическо селище единственото (известно до момента) на територията на Западна България, в което са застъпени трите праисторически епохи: неолит, енеолит и ранна бронзова епоха.Територията на общината е осеяна с антични селища, могили, некрополи, крепости и градища.
Най-стойностният архитектурен паметник на културата на територията на общината, е съграденият през 1470г. „Кадин мост” се намира при селоНевестино над река Струма.

Натура 2000 - BG0001011

„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“