Дейности по проекта

Първо междуучилищно състезание

Posted in Дейности по проекта

На 26. 02.2016 год. ТД „Осогово“ гр. Кюстендил проведе първото междуучилищно състезание по проект „Зелена директна линия“. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Туристическото дружество е в партньорство с 5-то ОУ „ Хр. Ботев‘, 4-то ОУ „ Иван Вазав“ и Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил.

 Състезанието се проведе във възрастова група 8-10 клас. Четири училища от град Кюстендил - подадоха заявки за участие с отбор от 4 представителя. Състезанието включаше три етапа:
1. Тест с 20 въпроса за защитените територии в Община Кюстендил, биоразнообразието и поведението в тях.
2. Разпознаване на растения по снимки.
3. Изработване и представяне на постер за дадена защитена територия в Община Кюстендил /Полскоскакавишки водопад, Вековна букова гора, „Ючбунар“, „Църна река“, Конявска планина/.

За подготовката си участниците използваха публикуваните материали за защитените територии и зони в разработената по проекта интернет платформа в сайта на дружеството, наученото в семинарите и теренните познавателни турове. Всичките участнице се бяха подготвили много добре и надпреварата бе голяма.
Победителите от възрастова група - 8-10 клас са: Йоана Костова – Спортно училище „В. Левски“, Александрина Станкова – ПМГ „Проф. Ем. Иванов“, Антон Станков – ПГИМ „Йордан Захариев“, Сиана Александрова – ЕГ „Петър Берон“.
Победителите получика специални плакети - Посланик „Зелена директна линия”. Всички участници, както и техните ръководители получиха грамоти и атрактивни награди.

Наградени бяха и участниците в конкурса за най – хубава рисунка, който се проведе август месец: 1 място Ралица Емилова Велинова - 13 г от ПМГ „Проф. Ем. Иванов“- 100 евро, грамота и сувенир, 2 място Василена Росенова Тодорова-12 г. ПМГ „Проф. Ем. Иванов“- книга и грамота, 3. Елена Бекова-13 г. ПМГ „Проф. Ем. Иванов“- книга и грамота и Антонио Габеров- ЕГ „П. Берон“ – книга и грамота.

Предвижда се тази инициатива да се превърне в ежегодно събитие с цел непрекъснато повишаване броя на посланиците. Състезанията дадоха възможност участниците да представят своите знания за биоразнообразието в защитените територии на Община Кюстендил; да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора; да се формират умения и компетенции за работа в екип при решаване на проблеми.

Може да разгледате снимки от проведеното състезание тук:

„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“