Дейности по проекта

Второ междуучилищно състезание

Posted in Дейности по проекта

На 29. 02.2016 год. ТД „Осогово“ гр. Кюстендил проведе второто междуучилищно състезание по проект „Зелена директна линия“. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Туристическото дружество е в партньорство с 5-то ОУ „ Хр. Ботев‘, 4-то ОУ „ Иван Вазав“ и Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил.

  Състезанието се проведе във възрастова група 5-7 клас. Четири училища от град Кюстендил - подадоха заявки за участие с отбор от 4 представителя. Домакин на състезанието бе основно училище " Христо Ботев" - Кюстендил. Състезанието включаше три етапа:
1. Тест с 20 въпроса за защитените територии в Община Кюстендил, биоразнообразието и поведението в тях.
2. Разпознаване на растения по снимки.
3. Изработване и представяне на постер за дадена защитена територия в Община Кюстендил /Полскоскакавишки водопад, Вековна букова гора, „Ючбунар“, „Църна река“, Конявска планина/.

За подготовката си участниците използваха публикуваните материали за защитените територии и зони в разработената по проекта интернет платформа в сайта на дружеството, наученото в семинарите и теренните познавателни турове. Всичките участнице се бяха подготвили много добре и надпреварата бе голяма.
Победители от групата 5-7 клас са: Елисей Първанов – ОУ „Иван Вазов“, Алекс Велинов - ОУ „Христо Ботев, Гергана Стойчева – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Виктория Нешева – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“.
Победителите получика специални плакети - Посланик „Зелена директна линия”. Всички участници, както и техните ръководители получиха грамоти и атрактивни награди.

Предвижда се тази инициатива да се превърне в ежегодно събитие с цел непрекъснато повишаване броя на посланиците. Състезанията дадоха възможност участниците да представят своите знания за биоразнообразието в защитените територии на Община Кюстендил; да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора; да се формират умения и компетенции за работа в екип при решаване на проблеми.

Може да се запознаете с моменти мот състезанието тук.

„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“