Дейности по проекта

Табели по проект "Зелена директна линия"

Posted in Дейности по проекта

По проект „Зелена директна линия“ ТД „Осогово“ гр. Кюстендил, в партньорство с 5-то ОУ „ Хр. Ботев‘,
4-то ОУ „ Иван Вазав“ и Природоматематическа гимназия
„ Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил постави пет двулицеви табла - при „Вековна букова гора” край село Граница, в близост до хижа „Осогово”, при Полскоскакавишки водопад, местността Ючбунар и Конявската планина. Те съдържат снимки и информация на съответния вид от флората или фауната, който се среща на определената територия и информация за негото опазване.
Така местните жители, гости и туристи в района ще се запознаят с биоразнообразието и опазването му.

 

„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“