Обща информация

Екип по проекта

Posted in Обща информация

Водеща организация: Туристическо дружество Осогово,

Мениджър на проекта: Йордан Беловодски

Партньори:

Партньор 1: Пето основно училище Христо Ботев

Партньор 2: Основно училище Иван Вазов

Партньор 3: Природоматематическа гимназия Проф. Емануил Иванов

 

Експертен екип:

Василка Кръстева

Пето ОУ ,

Главен учител; учител по биология, химия и

информационни технологии;

Ръководител на клуб „Екология

и здраве” от 2004 г.

Координира и организира

всички образователни и

обучителни дейности в

сферата на опазването на

околната среда и устойчивото

развитие, предвиждащи пряко

участие на деца и младежи.

Росица Везенкова- Божилова

ПМГ Проф. Емануил Иванов,

Старши учител по биология,

 

Ръководител на клуб "Млад

еколог"

Координира и организира

всички образователни и

обучителни дейности в

сферата на опазването на

околната среда и устойчивото

развитие, предвиждащи пряко

участие на деца и младежи.

 

„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“